(+670) 7712 7606 — info@thekraken.tl

Banda Mujika The Kraken, Sai Vensedor Ba Kompetisaun Konsertu Mujika Ba Foin Sae

Dili, Radio Liberdade Online_Racheel Donnan, husi Radio Lorico, iha loron 23/4/2016, iha Timor Plaza, fo sai rejultadu husi kompetisaun konsertu Mujika katak Banda Mujika The Kraken, sai vensedor ba Kompetisaun Konsertu Mujika ba foin sae.

“Banda Mujika Klamar hetan votus 74, Banda Mujika Ikan Rasta hetan votus 85 e Banda Mujika The Kraken hetan votus 94 ba sira nia mujika ho titlu Saude Reprodutiva,” isplika Donaan.

Maneira ne’ebe utilija iha Kompetisaun Konsertu Mujika ne’e hodi hetan valor ma krona no hare nain kompetisaun fo votus liu husi manda mensajen banda no mujika faforitu via telephone no via facebook ba komisaun organijadora kompetisaun.

Fontes: Radio Liberdade

X